Společnost DATRON,a.s.

Byla založena 6.11.1991 a již od samého začátku bylo jejím cílem poskytování odborných služeb v oblasti informačních technologií. Nutným předpokladem pro poskytování takových služeb byly a jsou odborné certifikace, většinou mezinárodní, které musí společnost i její zaměstnanci každý rok obhajovat. Ve společnosti pracuje 40 zaměstnanců, z nichž převážná většina je skutečnými a certifikovanými odborníky.


Hlavní sídlo společnosti DATRON je v České Lípě.


Během 29-ti let působení na trhu v ČR se ze společnosti DATRON a.s. stala sebevědomá, zdravá a ekonomicky silná společnost. Od roku 2004 je společnost certifikována podle norem ISO 9001.


Společnost DATRON je ryze česká a od okamžiku založení ji vlastní stále stejní majitelé, kteří pracují ve vedení společnosti. Část akcií vlastní zaměstnanci společnosti. 

Politika pro Životní prostředí (EMS)

Společnost DATRON si uvědomuje vliv svých činností na životní prostředí. Jako způsob snižování dopadů své činnosti zavedla a udržuje systém environmentálního managementu.

Společnost se tímto zavazuje:

        dodržovat všechny příslušné předpisy legislativy pro ochranu             životního prostředí

        neustále zlepšovat firemní ochranu životního prostředí
       
 předcházet vzniku havarijních situací a celkovému znečištění             životního prostředí, vznikajícímu při činnostech společnosti
    

    motivovat pracovníky v rámci jejich práce k ochraně životního             prostředí

Politika bezpečnosti informací

Vedení společnosti se rozhodlo zavést, provozovat, monitorovat, přezkoumávat, udržovat a soustavně zlepšovat systém řízení bezpečnosti informací dle požadavků ISO/IEC 27001. Vedení společnosti se v této souvislosti zavazuje naplnit všechny aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací a systém řízení bezpečnosti informací zavést jako nedílnou součástí procesů naší společnosti. Současně se vedení společnosti zavazuje zajistit zdroje na provozování tohoto systému, a to jak zdroje finanční, tak i lidské.

Zajištění bezpečnosti informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření je hlavním cílem naší společnosti při zajištění ochrany informací.
Základními zdroji pro řízení bezpečnosti informací a svěřených dokumentů v rámci společnosti jsou právní předpisy, standardy, normy, smluvní požadavky klientů i obchodních partnerů a doporučení, které musí být v procesu řízení Informační bezpečnosti respektovány.

Pro zajištění našich podnikatelských cílů a aktivit vytváříme, zpracováváme a udržujeme informace různého charakteru. Je naším prvořadým cílem zajistit jejich bezpečnost v souladu s platnými předpisy a smluvními požadavky. Jednotlivé bezpečnostní cíle společnost naplňuje pomocí adekvátních opatření, určených v rámci procesu řízení rizik bezpečnosti informací v oblastech organizace bezpečnosti, klasifikace informací, personální a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti prostředí, bezpečnosti řízení ICT prostředků, řízení bezpečnosti přístupu, v souladu s legislativními požadavky.

Při zajištění bezpečnosti informací vedení společnosti komunikuje význam efektivního řízení bezpečnosti informací a význam dosažení shody s požadavky systému řízení bezpečnosti informací se všemi zainteresovanými stranami. Vedení směřuje a podporuje zaměstnance a zainteresované osoby k zajištění efektivního provozu a neustálému zlepšování systému řízení bezpečnosti informací společnosti. Důraz pokládá na činnost rolí v oblasti bezpečnosti a všemožně podporuje jejich činnost.

Veřejný závazek společnosti DATRON

V DATRONu jsme hrdí na naše závazky k etice, integritě a vysokým standardům v obchodním jednání. Náš Etický kodex je základním kamenem našich každodenních činností a určuje, jak všichni zaměstnanci společnosti mají postupovat, aby zajistili, že naše hodnoty jsou nejen slovy, ale skutečně projevovaným jednáním.

Nulová tolerance ke korupci a neetickému chování

V DATRONu máme nulovou toleranci k jakékoliv formě korupce, uplácení, porušování pravidel férové hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování. Naše praktiky etického podnikání jsou navrženy tak, aby podporovaly transparentnost, spravedlnost a integritu ve všem, co děláme.

Podpora etiky a diverzity

Jsme zavázáni k podpoře etických obchodních postupů, spravedlivému zacházení se všemi zaměstnanci, podpoře diverzity a rovných příležitostí. Věříme, že tato zásada posiluje naši firemní kulturu a přispívá k vytváření pozitivního a produktivního pracovního prostředí.

Žádost o kontakt, dotaz

V případě zájmu o kontakt, či jiný dotaz nás neváhejte kontaktovat

Sídlo společnosti
DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Adresa Praha
City Empiria
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2024 DATRON, a. s. | datron.cz