Záruční podmínky

1. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při instalaci zboží, provedené pracovníky firmy prodávajícího.

2. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.

3. Prodávají si vyhrazuje právo změnit technické parametry prodávaného zboží bez předchozího písemného oznámení. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálu.

4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponentů může být pouze v anglickém jazyce) nebo poškozením elektrostatickým výbojem.

5. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem instalovaného softwarového produktu, způsobené zásahem uživatele do instalovaného softwarového produktu.

6. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu (např. jiné, než originální pásky do tiskáren), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

7. Prodávající dále nemůže ručit za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na záznamových mediích v PC systému. Při předání PC systému k opravě je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat.

8. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných PC součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými komponenty ani se softwarovými produkty, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

9. Prodávající doporučuje kupujícímu používání softwarových produktů výhradně ve verzích plně kompatibilních s instalovanými softwarovými produkty. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností softwarových produktu, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající řádnou zodpovědnost.

10.  Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

11. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím zmocněna.

12. Záruka rovněž zaniká, bude-li kupující přes upozornění hrubě porušovat zásady provozu a běžné údržby předmětu dodávky uvedené v uživatelské příručce (např. špatně zaparkovaná hlava tiskárny nebo skladování inkoustové hlavy mimo tiskárnu).

13. Odstranění vady provede prodávající formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné, resp. přeinstalováním původního softwarového produktu, v servisním středisku prodávajícího.

14. Odstranění vady na ostatním prodaném zboží bude v rámci záruky provedeno v servisním středisku prodávajícího, resp. bude vadné zboží převzato a předáno k opravě do výrobcem autorizovaného specializovaného servisního střediska. 

Sídlo společnosti
DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Adresa Praha
City Empiria
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2024 DATRON, a. s. | datron.cz